Chân kê bát hương/đỉnh

Các loại chân kê bằng sứ hoặc gỗ để kê bát hương, đỉnh...